ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την Δράση "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Άνεργους Νέους, ηλικίας μέχρι 29 ετών"

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για κατάρτιση 80 ωρών (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες) σε συνδυασμό με καθοδήγηση/εκπαιδευτικό mentoring και πρακτική άσκηση/Εργασιακή εμπειρία πέντε (5) μηνών σε επιλεγμένες επιχειρήσεις.

Μετά την επιδοτούμενη εργασία/πρακτική άσκηση των 5 μηνών (στην οποία πληρώνεται και ο μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές από το πρόγραμμα), για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δικαιούται η επιχείρηση σας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της (με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ). Ο αριθμός τους καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Αριθμός Απασχολούμενων Μέγιστος Αριθμός Ανέργων για πρακτική άσκηση
0 έως 4 Έως 1 άτομο
Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων

Παρακαλούμε συμπληρώστε & αποστείλετε την παρακάτω φόρμα για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της επιχείρησης σας στο πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών".

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΡΕΙΑΣ

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ
2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
3 ΑΦΜ
4 ΔOY
5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (εργαζόμενοι με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ)
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
7 ΤΗΛΕΦΩΝΑ
8 EMAIL
9 Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου
10 Τηλέφωνο Υπευθύνου
Τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του προγράμματος με τους όρους και τις προυποθέσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Παρακαλώ όπως καταχωρήσετε την Αίτηση Συμμετοχής μου στο ηλεκτρονικό σύστημα voucher.gov.gr για το έργο "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους έως 29 ετών".
Αποδέχομαι τους όρους

Προαιρετικά συμπληρώστε τις προτιμήσεις σας για το είδος της εργασίας που επιθυμείτε να προσφέρει ο άνεργος στην επιχείρηση σας, καθώς και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει.

Επιθυμητές Θέσεις Εργασίας

Θέση / Ειδικότητα / Προσόντα Αριθμός Ατόμων

Με την παρούσα δήλωση επιθυμώ να συνεργαστώ με το ΚΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ώστε να χρησιμοποιήσω ανέργους από το πρόγραμμα "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών", για να εργαστούν στην επιχείρηση μου. Επιθυμώ επίσης να μεριμνήσει το ΚΕΚ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω προτιμήσεις μου σχετικά με το είδος της εργασίας στο οποίο επιθυμώ να εργαστούν οι άνεργοι, στο μέτρο του εφικτού.